El perill dels biofilms i la solució enzimàtica

És important respectar les indicacions i seguir un protocol de desinfecció. En una superfície que no està desinfectada correctament, pot aparèixer un biofilm.

Un biofilm és una estructura que està adherida a la superfície i està formada per una població de microorganismes (de la mateixa o diferent espècie) que han creat una capa protectora (matriu polímera) per poder sobreviure en comunitat. Aquest polímer els protegeix de les condicions ambientals adverses i els hi subministra nutrients, aigua i oxigen i a més, els hi facilita la transferència d’informació i d’incorporar nous bacteris. És una font de contaminació crítica i un evident risc per a la salut de difícil eliminació per la seva alta resistència als procediments de desinfecció convencionals, ja que la capa de polímer evita que el desinfectant entri en contacte amb els microorganismes.

Si analitzem la superfície amb els procediments habituals (empremtes, hisops...) l’analítica resultarà negativa perquè en realitat, no hem arribat fins als microorganismes ja que estan sota el polímer. Els reactius de presència de biofilm son molt útils per a detectar-los. Aquests reactius es polveritzen sobre la superfície i revelen de manera immediata les zones contaminades.

Quan un reactiu de biofilm és positiu, és necessari utilitzar un detergent enzimàtic capaç de destruir la capa protectora. Els enzims son proteïnes que transformen de manera irreversible la matèria orgànica en petits residus solubles en aigua i com son naturals son completament biodegradables. D’aquesta manera, si apliquem després un desinfectant, els bacteris estaran exposats i es podran eliminar fàcilment. L’aplicació posterior del desinfectant s’ha de fer adequadament, ja que si provoquen el col·lapse de la matriu amb els enzims però després no desinfectem correctament, hi haurà una migració de bacteris per la formació futura de nous biofilms.

Existeixen al mercat detergents enzimàtics per a tractaments de xoc per a eliminar biofilms i també per a prevenir-los, tant en superfícies obertes com per a CIPs. Son més efectius que els detergents alcalins perquè la seva acció és irreversible.

Si vols més info, truca’m i et comento sobre les opcions que hi ha al mercat en productes per a biofilms.